E-Mail


.

INTRODUCCIÓ - Cicle dels virus de Plantes

Els virus de plantes són particules infectives, considerats paràsits intracel·lulars obligats. Es composen generalment per un àcid ribonucleic (RNA) de cadena senzilla i positiva i només en uns pocs casos el seu àcid nucleic és del tipus DNA de cadena senzilla o doble. Aquests virus entren a la cèl·lula vegetal a través de ferides causades per danys físics deguts al medi ambient o per l’acció de vectors que són, entre d’altres, vàries espècies d’insectes. Al citoplasma, el virus de RNA es desensambla, replica, tradueix els seus missatgers a proteïnes i es mobilitza local i sistèmicament.

Per acomplir amb tots aquests processos, el virus utilitza energia i proteïnes de la cèl·lula hoste. Durant cada etapa del cicle viral es generen diferents interaccions entre la planta hoste i el virus. Si la planta no reconeix la partícula viral com estranya, s’estableix una interacció compatible entre la planta hoste i el virus, sent aquestes interaccions favorables pel virus. Si en comptes d’això la planta reconeix la partícula viral, s’estableix una interacció incompatible, desfavorable pel virus, ja que el virus desencadena una resposta de defensa que pot limitar la replicació i el moviment del virus.

A diferencia dels RNA missatgers, els RNAs dels virus poden presentar varies estructures diverses a la regió 5’ de l’RNA, com ara un polipèptid denominat VPg (Viral Protein genome-linked) i a la regió 3’ poden tenir una cua poliA d’entre 33 i 200 nucleòtids, una estructura de tRNA o un grup OH lliure.

Els virus de RNA de cadena senzilla i positiva posseeixen la seva pròpia RNA polimerasa depenent de RNA (RpRd). Tot i així, requereixen de factors de l’hoste per establir el complexe de replicació. Aquest procés comença amb una copia de la cadena d’RNA (+) en una cadena (-) i complementaria. La cadena (+) es utilitzada per la traducció, replicació i la síntesi de noves cadenes (+) que formaran part dels virions.

Durant la replicació es produeixen múltiples copies del mateix genoma viral per aconseguir infectar la planta sistèmicament. Durant una reacció compatible, la capacitat que té el virus d’envaïr la planta es basa en la formació d’heterocomplexes entre proteïnes virals i de l’hoste.


BioComputació 2007©. Proteinasa NIa TEV