RETINAL:

 

Síntesi del Retinal:

 

 

El retinal és una proteïna funcional dinàmica:

L’anàlisi comparatiu de les primeres reaccions del retinal entre varis fotoreceptors de Archae (rodopsina)  o bombes de protons bacterianes (proteorrodopsina) han servit per fer una unificació i establir un model per la isomerització del retinal.


Retinal

 

Reacció primària en el retinal:

La absorció de llum pel retinal indueix una sèrie de reaccions que constitueixen el cicle de la proteïna. En les bacteriorrodopsines i les proteorrodopsines un protó és translocat durant aquest procés, així doncs la llum indueix la trnas-cis isomerització del retinal. Aquesta reacció inicial ha estat investigada més detalladament en diferents estudis.

 

 

Proteorhodopsin model

 

 Per la proteorrodopsina, una bomba de protons en els proteobacteria, s’han mesurat canvis transitoris de l’absorbància després de la excitació amb el làser a aproximadament 520nm (com s’observa en el gràfic de la esquerra a pH=9).

En el gràfic de la dreta podem observa un model per a la dinàmica de la isomerització del retinal després de que s’hagi donat la foto-excitació.

 

Diagrama esquemàtic de la unió entre la rodopsina i el retinal.

 

 

Tornar a analisis