Resultats ClustalW LuxI

Taula ordenada per puntuació d'homologia d'alineamentSeqA Name               Len(aa) SeqB Name               Len(aa) Score
===================================================================================================
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   93  
22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   92  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   88  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   86  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   86  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   71  
19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   70  
19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   61  
19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   60  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   59  
21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   59  
20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   58  
20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   57  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   56  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   54  
19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   54  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   53  
20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   53  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   52  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   52  
21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   52  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   51  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   51  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   51  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   51  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   50  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   50  
21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   50  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   49  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   49  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   48  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   47  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   46  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   46  
16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   45  
22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   45  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   44  
19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   44  
23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   44  
20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   43  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   42  
17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   42  
18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   42  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   35  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   35  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   34  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   34  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   34  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   33  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   33  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   33  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   33  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   32  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   32  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   31  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   31  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   31  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   31  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   30  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   30  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   30  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   30  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   30  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   30  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   30  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   29  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   29  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   29  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   29  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   29  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   29  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   29  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   28  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   28  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   28  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   28  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   28  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   27  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   27  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   27  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   27  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   26  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   26  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   26  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   26  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   26  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   26  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   25  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   25  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   25  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   25  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   25  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   25  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   25  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   25  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   25  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   25  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   25  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   24  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   24  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   24  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   24  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   23  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   23  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   23  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   23  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   23  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   23  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   23  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   23  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   23  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   23  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   23  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   23  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   23  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   23  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   23  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   23  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   23  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   22  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   22  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   22  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   22  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   22  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   22  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   22  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   22  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   22  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   22  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   22  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   22  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   22  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   22  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   21  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   21  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   21  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   21  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   21  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   21  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   21  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   21  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   21  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   21  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   21  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   21  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   21  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   21  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   21  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   21  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   20  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   20  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   20  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   20  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   20  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   20  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   20  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   20  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   20  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   20  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   20  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   20  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   20  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   20  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   20  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   20  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   20  
12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   20  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   20  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   20  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   20  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   20  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   20  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   20  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   20  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   19  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   19  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   19  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   19  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   19  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   19  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   19  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   19  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   19  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   19  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   19  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   19  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   19  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   19  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   19  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   19  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   19  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   19  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   19  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   19  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   18  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   12  LuxI_Pseudomonas_syringae_pv_t  226   18  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   18  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   18  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   18  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   18  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   18  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   18  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   18  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   18  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   18  
8  LuxI_Agrobacterium_tumefaciens  212   9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   18  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   18  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   18  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   18  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   18  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   18  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   18  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   18  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   18  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   18  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   18  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   18  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   17  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   17  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   17  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   17  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   17  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   17  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   17  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   17  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   17  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   17  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   17  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   15  LuxI_Rhizobium_etli       212   17  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   17  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   17  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   17  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   17  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   16  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   16  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   16  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   16  
2  LuxI_Vibrio_fischeri_ES114    193   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   16  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   16  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   16  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   16  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   16  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   16  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   16  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   16  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   18  LuxI_Yersinia_enterocolitica   214   16  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   16  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   16  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   16  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   16  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   16  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   16  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   16  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   16  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   16  
13  LuxI_Pseudomonas_chlororaphis  196   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   16  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   16  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   16  LuxI_Pantoea_agglomerans     216   16  
15  LuxI_Rhizobium_etli       212   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   16  
1  LuxI_Vibrio_fischer       193   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   15  
3  LuxI_Listonella_anguillarum   193   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   15  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   19  LuxI_Pectobacterium_carotovoru  216   15  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   15  
4  LuxI_Aeromonas_salmonicida    207   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   15  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   20  LuxI_2Pectobacterium_carotovor  217   15  
5  LuxI_Aeromonas_hydrophila    207   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   15  
7  LuxI_Pseudomonas¬_aeruginosa  201   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   15  
9  LuxI_Pseudomonas_aeruginosaa   201   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   15  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   15  
14  LuxI_Pseudomonas_fluorescens   196   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   15  
6  LuxI_Rhizobium_sp_NGR234     208   17  LuxI_Serratia_liquefaciens    200   14  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   24  LuxI_Pantoea_stewartii      210   14  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   14  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   23  LuxI_Erwinia_chrysanthemi_str_  212   13  
10  LuxI_Ralstonia_solanacearum   204   22  LuxI_Erwinia_chrysanthemi    212   12  
11  LuxI_Ralstonia_solanacearumm   204   21  LuxI_Yersinia_ruckeri      216   12  
===================================================================================================
PLEASE NOTE: Some scores may be missing from the above table if the alignment was done using multiple CPU mode. Please check the output.

spacer
spacer