COLICINA V

La Colicina V es troba codificada en el plasmidi ColV en l'opero purF. Aquest és un plasmidi heterogeni del grup IncFI els quals codifiquen factors de virulència com el "aerobactin iron uptake system" o la resistència a fagocitosis, entre d'altres. Aquest plasmidi s'ha trobat en soques invasives d'Escherichia coli  les quals infecten a vertebrats, incloent als humans.

La Colicin V va ser la primera colicina que es va identificar (1925), tot i això la seva activitat no ha estat gaire estudiada en els últims anys. La família de plasmidis ColV es creu que podria ser anàloga a altres famílies de plasmidis virulents, així doncs l'estudi d'aquests plasmidis podria ajudar a entendre millor les interaccions gèniques creuades i el rol d'aquest plasmidis en la patogènesi de les bactèries.

SEQÜÈNCIA CONSERVADA EN EL PLASMIDI

 

El primer producte de la traducció de la colicina V conte 103 aminoàcids i es processat proteoliticament. Contè un pèptid líder de 15 aminoàcids al N-terminal que es tallat durant el procés de maduració de la colicina V, però que no esta relacionat amb la via Sec que dirigeix les proteïnes a traves de la membrana citoplasmàtica. Al mesurar la massa molecular de la colicina V en l'espectrofotòmetre de massa es va veure que el pèptid estava només format per aminoàcids no modificats. La seqüència aminoacidica del pèptid líder es va veure que es molt homologa al extrem N-terminal dels bacteris gram positius productors de bacteriocines que no són els lantibiotics. Aquest descobriment podria indicar que la colicina V prové d'una família de petits pèptids de bacteriocines que anteriorment nomes s'han trobat en el bacteris Gram positius de l'àcid làctic.

 

CDART: Conserved Domain Architecture Retrieval Tool

 

 

gen d'immunitat cvi:

En Escherichia coli , el gen cvi es troba a l'opero cvaC


Seqüència de nucleotids

seqüència protèica

arbre filogenètic:


Blast names color map
     unknown
     enterobacteria
     eukaryotes

 

 

TORNAR