COLICINA A

    La Colicina A és una proteïna produïda per algunes soques d'Escherichia coli i és tòxica per altres soques. El gen caa que codifica per la colicina A es troba localitzat en el plasmidi pColA. Aquest forma un operó amb el gen cal el qual codifica per la proteïna de lisis de la colicina A, que és una lipoproteïna. L'expressió de l'operó de Colicina A està regulada pels productes dels gens caa i cal.

    pColA és un plasmidi de DNA format per 6720 bp (pes molecular de 4.48×106). Inclou 11 gens i  3 DNA sites. S'ha trobat un elevat percentatge d'homologia entre les proteïnes de mobilitat codificades a ColA i a ColE1.

    El gen cal esta localitzat en el mapa del plasmidi ColA pròxim a  cai que és el gen que codifica per la proteïna d'immunitat de la colicina A. La transcripció de cal es dona en la mateixa direcció que el caa, que es troba en direcció oposada al cai. Tota la seqüència d'aminoàcids de la proteïna cal és homologa a les proteïnes lítiques codificades als plasmidis pColE1, i pCloDF13.

 

Gen caa:  Colicin-A

Aquesta colicina és formadora de canal. Aquest tipus de toxines transmembrana despolaritzen la membrana citoplasmàtica, provocant la dissipació de l'energia cel·lular

Una seqüència aminoacídica de 48 aminoàcids no carregats es localitza en l'extrem C-terminal de la molècula que esta involucrat en la despolarització de membrana. Una regió similar s'ha troba a la colicina E1, la qual te el mateix mètode d'acció que la colicina A. Es van trobar tres pèptids d'aquestes bacteriocines que semblaven ser homòlegs, però al comparar els gens de les bacteriocines no es va trobar cap semblança significativa a part de les regions corresponents ja esmentades.

seqüència nucleotidica

seqüència protèica

Seqüència conservada dins del plasmid ColA

 

Arbre filogenètic

Blast names color map
     unknown
     other sequences
     enterobacteria


Gene name cal:  Lysis protein for colicin A precursor

La proteïna de lísis és necessaria per l'alliberment de la colicina i per la lisi parcial de la cèl·lula.

seqüència nucleotidica

seqüència protèica

domini conservat de la proteïna en el plasmid ColA


 

   

Arbre filogenetic:

Blast names color map
     unknown
     other sequences
     enterobacteria

 

Gene name  cai :  Colicin-A immunity protein

Aquesta proteïna es capaç de protegir a la cèl·lula que conte el plasmidi ColA que codifica colicina A contra la colicina A. Localització dins la cèl·lula: és una proteïna multi-pass que es troba a la membrana interna.

Tal i com s'esperaria donada a la seva localització en la membrana interna, un fragment hidrofòbic es troba al llarg de la cadena polipeptidica la qual també conté clusters de la majoria de residus que estan carregats positivament. Tant els gens de la cai like com la caiA codifiquen per proteïnes expressades dèbilment si es comparen amb les corresponents colicines (A i E1)

 

seqüència de nucleòtids

seqüència protèica

dominis conservats en el plasmid ColA
 
 
Arbre filogenètic

 

Blast names color map
     unknown
     other sequences
     enterobacteria
 

 

TORNAR