FILOGENIA

Els resultats del ClustalW ens donen els codis necessaris per obtenir l'arbre filogenètic amb el programa TreeView.

Aquest programa ens permet veure l'arbre de forma radial, on es veu quins microorganismes estan més allunyats o més propers en l'evolució en quan a cada proteïna, però a més, també podem observar quina seria la representació rectangular, en aquest cas definint un outgroup (que correspon al microorganisme més allunyat), tal com es mostra a continuació:

 

 

 

Veiem que estan agrupats segons la seva classe, és a dir, els d proteobacteris junts, com són Myxococcus, Geobacter i Pelobacter.

Després els bacteris gram positius, com Bacillus, Listeria, Clostridium i Streptococcus.

 

( Observació: No he pogut fer l'arbre per Lef i PagA degut a que quan obria l'arxiu al Treeview em donava error, tot i haver seguit els mateixos passos que en el CapA.)

 

 

E