LES TRANSPOSASES MARINER Hsmar1 i Hsmar2

CONCLUSIONS

 

PÀGINA PRINCIPAL

 

OBJECTIUS

 

INTRODUCCIÓ
Els transposons

 

ANÀLISI BIOINFORMÀTIC

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ

 

CONCLUSIONS

 

BIBLIOGRAFIA

 

1. En les Bases de Dades Moleculars existeixen les seqüències corresponents a les dues transposases estudiades, Hsmar 1 i Hsmar2.

 

2. S'han localitzat les seqüències protèiques i s'han identificat ambdues en el genoma humà.

 

3. En l'aliniament de seqüències, les seqüències són idèntiques en un 31,6% de la seqüència, un 25,35% de les unions són substitucions d'aminoàcids conservades i un 10,82% són substitucions semi-conservades. Aquests resultats, mostren que les seqüències estan relacionades entre elles i suggereix un possible ancestre comú o una mateixa línia de divergència.

 

4. Els arbres filogenètics construits a partir de seqüències de transposases de la família mariner no mostra una relació clara entre la filogènia d'aquests elemens i la dels organismes, però sí que s'agrupen diferencialment els transposons dels primats Hsmar1, el Ximpancé i l'Orangutan de la resta.

 

5. Les eines d'anàlisi bioinformàtic són realment útils i tenen una elevada eficàcia, ja que permeten obtinir les dades, manipular-les i obtenir resultats fiables de manera ràpida i relativament fàcil.

 

Tornar a la pàgina principal