FITXA DE L'ALUMNE     


Cognoms:                       Nom:       
Data Naixement:            DNI:          
Adreça habitual:             Telèfon:    
Adreça durant el curs:   Telèfon:    
Adreça E-mail:             

Llicenciatura:

    Especialitat:

Assignatura:

Curs:

Convocatòria:

 

Eïnes informàtiques disponibles

Tens ordinador personal? Sí       No
Sistema Operatiu que utilitzes?
Tens conexió a Internet? Sí   No

                                             

Coneixements Informàtics 

    


Notes Obtingudes

 

Observacions, comentaris adicionals

 


Enviar fotografia digitalitzada: